Dispečing

+421 901 911 937

Objednávka prepravy

Objednávkový formulár

Pošlite nám email

info@transem.sk

Sme k dispozícii

denne od 7:00 do 20:00

  • Úvod
  • Osobná preprava
  • Bonus klub

Bonus klub

TRANSEM BONUS KLUB

V rámci možnosti využívania zliav z cenníka spoločnosti, majú naši zákazníci možnosť využiť tieto zľavové systémy:
Bonus klub ZÁKAZNÍCKA KARTA
Bonus klub ZÁKAZNÍCKA KARTA PLUS

BONUS KLUB ZÁKAZNÍCKA KARTA
Cena karty: 0 euro

Platnosť karty: NEOBMEDZENE

Zákaznícka karta, ktorú získava každý náš klient BEZPLATNE po absolvovaní prvej cesty s našou spoločnosťou.

Karta funguje na princípe 10% zľavy na každú druhú cestu.
príklad:  Cestujúci na trase Koíln nad Rýnom - Košice cena pri platbe prefaktúrou:
Kolín nad Rýnom - Humenné 
prvá cesta 125 euro
druhá  cesta 112.50 euro
tretia cesta 125 euro
štvrtá cesta 112.50 euro.... atď 

Karta je neprenosná na iné osoby a neumožňuje skupinové zľavy.

BONUS KLUB ZÁKAZNÍCKA KARTA PLUS
Zákaznícka karta umožňujúca uplatniť si pri  KAŽDEJ CESTE ZĹAVU 20%. (Už od prvej cesty)

Cena karty: 100 euro s DPH

Doba platnosti karty: 12 mesiacov (technický rok -365 dní)

"Zákaznícka karta plus" umožňuje klientovi uplatniť si zľavu 20%  z cenníka spoločnosti pri každej ceste. Karta je neprenosná na iné osoby a neumožňuje kombináciu iných zľiav, prípadne kombináciu so skupinovými zľavami.

Príklad: 
Cestujúci na trase Kolín nad Rýnom -Humenné , platba predfaktúrou ,každá cesta po  zľave 100 euro.
Na každej ceste má teda cestujúci poskytnutú zľavu 20%

Ďalším bonusom pre držiteľa karty "Zákaznícka karta plus" je zľava 20% z cenníka pri využívaní služby Transem kurier

POROVNANIE KARIET Zákaznícka karta  a Zákaznícka karta plus
 

Spracúvanie osobných údajov držiteľov karty BONUS KLUB ZÁKAZNÍCKA KARTA a   BONUS KLUB ZÁKAZNÍCA KARTA PLUS

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť TRANSEM spol. s r. o. ,so sídlom Pri štadióne 535/75, 07701 Kráľovský Chlmec, IČO:47 211 911  (ďalej len „ TRANSEM“), ktorá spracúva osobné údaje na účely členstva v Bonus klub zákaznícka karta a Bonus klub zákaznícka karta plus/ďalej len Bonus klub/. 

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, právny základ a doba spracúvani
Spoločnosť  TRANSEM spracúva na účely členstva v Bonus klube nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa telefónne číslo, e-mailová adresa,  číslo Bonus klub karty a história objednávok člena.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TRANSEM je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v Bonus klube.

Osobné údaje budú spracúvané počas trvania členstva v Bonus klube a po jeho zániku počas plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nárokov v súvislosti s dodaním služieb v zmysle príslušných právnych predpisov.

3. Príjemcovia osobných údajov
Príjemcami osobných údajov sú súdy, poisťovne  , prípadne iné oprávnené subjekty.

4. Práva dotknutej osoby
Ak sa člen Bonus klubu ako dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti TRANSEM: písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti

Prenos do tretích krajín
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Copyright © TRANSEM, spol. s r.o. 2013-2017. Všetky práva vyhradené. Bez písomného súhlasu autora je zakázané šíriť obsah týchto stránok. Mapa web stránky. Tvorba web stránok www.initpro.sk.    Prihlásiť sa.