Dispečing

+421 901 911 937

 

Objednávka prepravy

Objednávkový formulár

 

Pošlite nám email

info@transem.sk

 

Sme k dispozícii

denne od 7:00 do 20:00

  • Úvod
  • Osobná preprava
  • Bonus klub

Bonus klub

TRANSEM BONUS KLUB

V rámci možnosti využívania zliav z cenníka spoločnosti, majú naši zákazníci možnosť využiť tieto zľavové systémy:
Bonus klub ZÁKAZNÍCKA KARTA
Bonus klub ZÁKAZNÍCKA KARTA PLUS

BONUS KLUB ZÁKAZNÍCKA KARTA
Cena karty: 0 euro

Platnosť karty: NEOBMEDZENE

Zákaznícka karta, ktorú získava každý náš klient BEZPLATNE po absolvovaní prvej cesty s našou spoločnosťou.

Karta funguje na princípe 10% zľavy na každú druhú cestu.
príklad:  Cestujúci na trase Koíln nad Rýnom - Košice cena pri platbe prefaktúrou:
Kolín nad Rýnom - Humenné 
prvá cesta 150 euro
druhá  cesta 135,50 euro
tretia cesta 150 euro
štvrtá cesta 135,50 euro.... atď 

Zľava sa netýka príplatku pre šoférov vo výške 5 € z ceny prepravy. 
t.j. 150 € - 5€ = 145 € z toho 10 % je 14,50 € ... 150 € -14,50 € = 135,50 €

 

Karta je neprenosná na iné osoby a neumožňuje skupinové zľavy.

BONUS KLUB ZÁKAZNÍCKA KARTA PLUS
Zákaznícka karta umožňujúca uplatniť si pri  KAŽDEJ CESTE ZĹAVU 20%. (Už od prvej cesty)

Cena karty: 100 euro s DPH

Doba platnosti karty: 12 mesiacov (technický rok -365 dní)

"Zákaznícka karta plus" umožňuje klientovi uplatniť si zľavu 20%  z cenníka spoločnosti pri každej ceste. Karta je neprenosná na iné osoby a neumožňuje kombináciu iných zľiav, prípadne kombináciu so skupinovými zľavami.

príklad:  Cestujúci na trase Koíln nad Rýnom - Košice cena pri platbe prefaktúrou:
Kolín nad Rýnom - Humenné 
prvá cesta 150 euro ... pri zlatej zákazníckej karte 121 €
druhá  cesta 135,50 euro ... pri zlatej zákazníckej karte 121 €
tretia cesta 150 euro ... pri zlatej zákazníckej karte 121 €
štvrtá cesta 135,50 euro.... atď 

Zľava sa netýka príplatku pre šoférov vo výške 5 € z ceny prepravy. 
t.j. 150 € - 5€ = 145 € z toho 20 % je 29 € ... 150 € - 29 € = 121 €

Ďalším bonusom pre držiteľa karty "Zákaznícka karta plus" je zľava 20% z cenníka pri využívaní služby Transem kurier

POROVNANIE KARIET Zákaznícka karta  a Zákaznícka karta plus
 

Spracúvanie osobných údajov držiteľov karty BONUS KLUB ZÁKAZNÍCKA KARTA a   BONUS KLUB ZÁKAZNÍCA KARTA PLUS

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť TRANSEM spol. s r. o. ,so sídlom Pri štadióne 535/75, 07701 Kráľovský Chlmec, IČO:47 211 911  (ďalej len „ TRANSEM“), ktorá spracúva osobné údaje na účely členstva v Bonus klub zákaznícka karta a Bonus klub zákaznícka karta plus/ďalej len Bonus klub/. 

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, právny základ a doba spracúvani
Spoločnosť  TRANSEM spracúva na účely členstva v Bonus klube nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa telefónne číslo, e-mailová adresa,  číslo Bonus klub karty a história objednávok člena.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TRANSEM je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v Bonus klube.

Osobné údaje budú spracúvané počas trvania členstva v Bonus klube a po jeho zániku počas plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nárokov v súvislosti s dodaním služieb v zmysle príslušných právnych predpisov.

3. Príjemcovia osobných údajov
Príjemcami osobných údajov sú súdy, poisťovne  , prípadne iné oprávnené subjekty.

4. Práva dotknutej osoby
Ak sa člen Bonus klubu ako dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti TRANSEM: písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti

Prenos do tretích krajín
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Copyright © TRANSEM, spol. s r.o. 2013-2017. Všetky práva vyhradené. Bez písomného súhlasu autora je zakázané šíriť obsah týchto stránok. Mapa web stránky. Tvorba web stránok www.initpro.sk.    Prihlásiť sa.